www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


ESOTERIA – osa II

 • 1. Henkisen maailman hierarkiat
 • 2. Tietoon ja valaistumiseen johtavan vihkimyksen polku

1. Henkisen maailman hierarkiat

Luomakunnassa vallitsee hierarkinen (arvo-) järjestys. Meille jo tuttuja tasoja ovat: kivikunta, kasvikunta, eläinkunta ja ihmiskunta. Mutta näitäkin korkeampia tietoisuustasoja olemassaolossa on lukuisia. Niitä on kuvattu eri uskontojen ”pyhissä kirjoissa”, mm. Raamatussa yms. ja sittemmin myös mystikkojen ja tietäjien kuvailemina ja ylöskirjaamina.

Lähimpänä olevan, ihmiskunnan tietoisuustason yläpuolella, on kerrottu muodostavan enkelikunnan, arkkienkelikunnan jne. Värähtelyalueet / -tasot, jonne yksilön tietoisuus, ego ja henki, fyysistä maailmasta erottuaan siirtyy.

Enkeleitä esiintyy lähes kaikissa kulttuureissa ja uskonnoissa. Sana ”enkeli” on johdettu alun perin kreikkalaisesta sanasta ”angelos”, joka tarkoittaa lähettilästä, sanansaattajaa. Eri kulttuurit eivät välttämättä kutsu enkeleitä juuri sillä nimellä (mm. idässä ”deeva”), mutta ihmisten uskomukset kulttuurista, sosiaalisesta tai taloudellisesta taustasta huolimatta muistuttavat meitä näistä herkistä olennoista, jotka suojelevat ja auttavat avun tarpeessa olijoita. Enkeli käsite kattaakin monia eri merkityksiä niin maallisessa kuin uskonnollisessakin ajattelussa.

Enkelien sanotaan olevan taivaallisia henkiolentoja, jotka toimivat sanansaattajina Jumalan tai Luojan ja ihmisen välillä. Enkelit suojelevat ihmisiä, tulkitsevat heille näkyjä ja tapahtumia sekä toteuttavat toisinaan Jumalan käskyjä. Kerrotaan, että enkelit ovat sieluja, jotka luomistapahtuman alussa eivät katkaisseetkaan yhteyttään Jumalaan, eivät omanneet fyysistä elämää vaan etsivät ainoastaan keinoja Luojan tahdon toteuttamiseen. Enkelit saattavat vaihdella olemustaan riippuen avun tarpeessa olijan tarpeista ja odotuksista. Kertomusten mukaan enkelit voivat siten ilmaantua joko mies- tai naispuolisena olentona vaikka he eivät varsinaisesti ole kumpaakaan, he ovat ilmeisesti valoenergian ilmentymiä.

Enkelihierarkia tarkoittaa kristinuskossa enkelien maailman jakautumista ylempiin ja alempiin enkelihahmoihin, luokkiin, ryhmiin, piireihin tai portaisiin. Enkelihierarkiat olivat luonnollinen osa vanhan ajan ja keskiajan kristillistä teologiaa. Enkeleiden ryhmittely perustui sekä vallitsevaan maailmankuvaan että Raamattuun, jossa enkeleistä puhutaan luokittelevin ilmauksin, vaikka tarkkoja hierarkioita ei esitetäkään.

Tunnetuimman eli yhdeksänportaisen luokittelun esitti Pseudo-Dionysios Areopagita 400/500 –lukujen vaihteessa jaa.. Nimensä kirjoittaja lienee ottanut UT:n Apostolien teoissakin mainitulta oppineelta, Dionysiokselta, joka Paavalin toimesta kääntyi kristityksi. Paavalikin puhui useasti taivaan henkivalloista.

Pseudo-Dionysiuksen kootut teokset tunnetaan sen latinalaisella nimellä Corpus Dionysiacum ja se käsittää neljä varsinaista tutkielmaa ja 10 kirjettä. Mainitut neljä tutkielmaa ovat seuraavat: De divinis nominibus (Jumalallista nimistä) ja De Coelesti Hierachia (Taivaallisesta hierarkiasta), De Ecclesiastica Hierarchia (Kirkollisesta hierarkista), De Mystica Theologia (Mystisestä teologiasta) ja Epistulae (Kirjeet).

Hänen mukaan enkelihierarkia koostuu kolmesta hierarkiasta, joissa kussakin on kolme kuoroa, mutta on esitelty myös seitsemään tai jopa kahteentoista ryhmään jaettuja enkelimaailmoja.

Ensimmäinen hierarkia, Korkein enkelihierarkian kuoro eli Taivaalliset neuvonantajat [nimi R. Steinerin mukaan]:

 • 1. Serafit [eli Rakkaudenhenget]
 • 2. Kerubit [eli Harmonianhenget]
 • 3. Troonit eli Valtaistuimet [eli Tahdonhenget]

Toinen hierarkia eli Taivaalliset hallitsijat:

 • 4. Kyriotetes eli Herruudet tai mahtavat [eli Viisaudenhenget (Maailmanohjaajat)]
 • 5. Dynameis eli Vallat tai hyveet [eli Liikkeenhenget (maailmanvoimat)]
 • 6. Eksusiai eli Voimat [eli Muodonhenget]

Kolmas hierarkia eli Taivaalliset sanansaattajat:

 • 7. Arkai eli Hallitukset tai ruhtinaat [eli Ajanhenget, Persoonallisuudenhenget (alkuvoimat)]
 • 8. Arkkienkelit [eli Tulenhenget]
 • 9. Angeloi eli Enkelit [eli Elämänpojat]

R. Steinerin mukaan nämä hierarkiat jakaantuvat useisiin eri alaryhmiin ja nämä taas moniin olentojoukkoihin. Eri hierarkioihin kuuluu tuhansia jumaluuksia ja eri hierarkioilla on erilaisia tehtäviä ja erilaisia ominaisuuksia.

Tuomas Akvinolainen esitti yhdeksänportaisen enkelihierarkian kirjoituksissaan. Se esiintyy myös Danten Jumalaisessa näytelmässä. Kuvataiteessa enkelit esitettiin hierarkiaan liittyvin tunnuksin.

Myöhemmin kyseisiä ”taivasmaailmoja” ovat myös kuvailleet myöhemmät mystikot ja luonnontieteilijät, mm. Jacob Böhme (1575–1624), ja Emanuel Swedenborg (1688-1772).

Seuraava informaatioaalto hierarkioista tuli julkisuuteen teosofisen liikkeen toimesta 1800–luvun loppupuolella. H.P. Blavatsky (1831–1891) kertoi saaneensa tietonsa työhönsä ja kirjoihinsa ”Mestareilta” ja luonnonmuistista, Akashasta. Ja hieman myöhemmin lisätietoa hierarkioista tuli Alice A. Baileyn (1880-1949) kanavoimista ja kirjoittamista kirjoista.

Myös Urantia-kirjassa on esitetty perinpohjainen kuvaus, miten universuminssa henkinen hallintohierarkia on järjestetty.

Myöhemmin 1900–luvun lopulta alkaen on kanavoitu lisää informaatiota näistä hierarkioista ja niiden tehtäväalueista.

Akasha on näkymätön, yliaistillinen alkuaine, ensimmäinen elementti eli aineen olomuoto. Sana käännetään usein eetteriksi. Tähän ”muistiin” kirjautuu kaikki, mitä tapahtuu. - Akaashiset aikakirjat on taas luonnon korkeampi muisti, joka säilyttää muistissaan vain sen, mikä on hyvää ja ikuisesti kelpaavaa.

Mestarit ovat taas maallisessa elämänkoulussa jo karmiset velkansa maksaneita, ”valaistuneita” ihmiskunnan vanhempia veljiä, jotka toimivat nyt fyysistä maailmaa korkempivärähteisellä tasolla, ”pimeän aineen ja –energian” alueilla. Mestarit ja heitä korkeammat olennot, entiteetit, muodostavat planeettamme ”Valkoisen Veljeskunnan”.

Tämä Salainen Veljeskunta on ihmiskunnan henkistä kasvua ohjaava veljeskunta, joka muodostuu totuuden löytäneistä ihmisistä, jotka elävät ja vaikuttavat osaksi näkyvässä ja osaksi näkymättömässä maailmassa. - Veljeskuntaan kuuluu seitsemän loosia, kuusi sinistä ja niiden yläpuolella oleva valkoinen loosi.

Näistä organisaatioista on vielä niukahkosti tekstejä suomeksi, mutta mm. englannin kielellä niistä on saatavilla jo runsaasti kirjallista aineistoa.

Maaplaneetalla ihmisten henkistä kehitystä ohjaavan hierarkian päätoimijat ovat:

 • Shamballa – Jumalten kaupunki, joka on mystismin ja salaisen opin koti. Sen päällikkönä toimii Planeettalogos (Sanat Kumara ja nykyisin Lord Gautama).
 • Maaplaneetan hierarkiat – mm. Valkoinen Veljeskunta, jonka toimijoina on choneita, adepteja, arhatteja ja vihittyjä. Sen päällikkönä toimii Maapallon Buddha (Maytreya, Kristus, Imam Mahdi, Messias)
 • Ihmiskunta – Elämänkoulua käyvien ihmisten maailma.

Näistä on saatavissa lisää tietoa oheisista lähdelinkeistä. Tulee kuitenkin huomata, että myös henkisissä maailmoissa tapahtuu jatkuvasti kehitystä ja eteenpäin menoa, joten eri olentojen tehtävätkin vaihtuvat siellä ajoittain.

Planeettamme yläpuolella olevassa ketjussa, maailmankaikkeudessa, kerrotaan toimivan vieläkin korkeampia henkisiä energiatasoja ja vastuuolentoja kuten:

 • Aurinkokunta ja sen Aurinkologos (Helios)
 • Sirius –järjestelmä ja sen Logos (Melchior)
 • Suuri Karhu –järjestelmä ja sen Logos
 • Galaksin kvandrantti (neljännes-) –järjestelmä ja sen Logos
 • Galaksi –järjestelmä (jossa 12 sektoria) ja sen Logos
 • Universumi ja sen Logos (Melchizedek) jne….

Lähteet:

2. Tietoon ja valaistumiseen johtavan vihkimyksen polku

Ihmiskuntavaihe on yksilölle omakohtaisen kokemuksen ja oppimisen koulu. Ihmiselle on tässä fyysisessä elämänvaiheessaan suotu vapaa valinnan mahdollisuus, miten ja millä intensiteetillä omaa henkistä kehittymistään toteuttaa. – Koska syy ja seuraus –laki (karma) ohjaa ihmisen jokapäiväistä elämän tapahtumia eli kulloinenkin elämäntilanne on pääsääntöisesti seurausta meidän itsemme, aiemmin aiheuttamistamme syy-seurauksista – ja että tänä päivänä tekemillämme valinnoillamme luomme taas seuraukset omille, tuleville tapahtumille elämissämme, kun ne aikanaan palaavat eteemme - lunastettavaksi. Siis hyvät ja huonot valintamme muokkaavat omaa elämänkulkuamme. Ja vapautuminen elämän kiertokoulusta päättyy vasta, kun opittavat läksyt on suoritetut.

Maailmankaikkeudessa ei ole mitään muuta kuin tietoisuutta ja erilaisia tietoisuuden asteita kaikkialla. Missään ei ole kuiluja, mistä tietoisuus ja elämä puuttuisivat. Siksi ihmisen pyrkimys ylöspäin kohti jumaluutta ja korkeampia tasoja saa aina vastakaikua ja palkitaan … ja matka ylöspäin voi jatkua rajatta.

Yksilön tietoisuuden kehittyessä hän tulee aina jonkin häntä kehittyneemmän henkisen olennon vaikutuspiiriin ja auraan, ja siitä lähtien se johtaa hänen kehitystään. Samoin hän itse toimii valonlähteenä, pelastajana ja lunastajana häntä hieman alemmalla tasolla oleville. Hierarkia muodostuu katkeamattomana ketjuna tietoisia olentoja.

Ihminen, kuten kaikki muukin luonnossa ja maailmankaikkeudessa, on osa suurta tietoisten olentojen, tietoisuuden yksiköiden ja henkisten hierarkioiden ja luovien voimien katkeamatonta ketjua.

Ennen yksilön kehityksen nopeuttamiseksi annettiin ”arvoisille” menetelmä- ja tietopuolista opetusta shamaanien toimesta, eri mysteerioissa, eri uskontojen ”sisäpiireissä”, mm. luostari- ja pappiskoulutuksissa, filosofiakouluissa jne. - Mutta nykyisin tämä tieto on melko vapaasti jokaisen löydettävissä mm. julkisesti myytävistä kirjoista, kirjastoista tai internetistä - omalla tietokoneella.

Henkisen kehityksen portaat ja hierarkia maapallolla (H.B. Bavatsky: ”Salainen oppi” mukaan)

Vihkimys, initiaatio - Nimitys on kotoisin mysteereistä, joissa hierofantti eli vihkijä initioi eli vihki pyrkijän tietoihin, jotka aikaisemmin oli pidetty häneltä salassa (lat. initio ‘vihkiä esim. mysteereihin, perehdyttää’). - Todellinen vihkimys ei kuitenkaan ole koneellista ulkoa oppimista, vaan sisäistä kehitystä. Vihkimysprosessin tarkoituksena on tehdä persoonallisuus tietoiseksi siitä viisaudesta, jonka sielu jo omistaa. Sielu on ihmisen kuolematon olemus ja persoonallisuus (ego) heijastaa aina sielun kehitysastetta. Sielun olemus on valo ja rakkaus.

 • Hiljainen Vartija / Suuri Uhri (Aurinkologos)
 • 9. asteen vihityt: Kumaarat, joita on seitsemän, joista korkein on Sanat Kumaara. Hän on Maailman herra, Planeettalogos, joka vaikuttaa eetteritasolla.
 • 8. asteen vihityt: Buddhat
 • 7. asteen vihityt: Mahachohanit (Manu, Boddhisatva ja Mahachohan)
 • 6. asteen vihityt: Chohanit (Herrat)
 • 5. asteen vihityt: Adepti (Mestari)
 • 4. asteen vihityt: Arhat, Mestariin yhteydessä oleva oppilas
 • 3. asteen vihityt: Hyväksytty oppilas, Oppilas aurassa
 • 2. asteen vihityt: Oppilas valossa
 • 1. asteen vihityt: Pieni oppilas
 • Valmistavan tien opetuslapset
 • Idealistit
 • Ihmiskunta

1-4. asteen vihityt tarkoittavat ihmisiä, jotka ovat kulkeneet valmistavan-, opetuslapsen tien ja tullut vihityksi ensimmäiseen asteeseen eikä ole enää ”tavallinen” ihminen vaan on lupautunut omistautua totuudelle. Seuraavassa inkarnaatiossaan hän ei muista tuosta vihkimyksestään mitään. Hän voi ottaa parikin vihkimystä tietämättä niistä seuraavassa elämässään.

1. ja 2. asteen vihityt ovat henkilöitä, joiden tulee palvella, hyvyyttä, kauneutta, puhtautta, Mestaria ja/tai ihmiskuntaa vaikka eivät tiedä/muista mitään menneisyydestään. Menneisyydestään he eivät voi mitään tietää, koska he eivät vielä ole itsetietoisesti toimivia jäseniä Salaisessa Veljeskunnassa. Vasta 3. asteen vihityt saavuttavat itsetietoisen toiminnan Veljeskunnassa.

Suomalaisilla, ihan omalla kielellään, on saatavissa henkistä tietoa tästä ihmisen elämäntehtävästä mm. kirjailija, mystikko Pekka Ervastin elämäntyön tuloksena. Hän nimittäin selvitti ja käänsi uudelleen alkuperäisistä kielistä, minkälaiset Uuden liiton elämänohjeet (5+2 ohjetta) ihmiskunnalle annettiin 2000 vuotta sitten - Vuorisaarnan muodossa. Näitä ohjeita noudattamalla ihmisen kehityspolku nopeutuu ja helpottuu melkoisesti ja johtaa aikanaan korkeampaan tietoon, valaistumiseen eli tietoisuuden laajentumiseen itse Elämästä.

Mistä perimmältään valaistumisessa on kyse ?

Antahkarana on monadin, sielun ja persoonallisuuden yhdistävä side. Se yhdistää nämä seitsemään prinsiippiin. - Tämä on tiede kolminaisesta langasta (kolme säiettä = Elämänlankasäie, hopealanka eli Sutrama sydänkeskuksessa, tietoisuuden säie pääkeskuksessa ja luovan toiminnan säie kurkkukeskuksessa), joka on ollut olemassa aikojen alusta. Se yhdistää yksilöllisen ihmisen monadiseen eli henkiseen lähteeseensä. Tämän langan tiedostaminen ja sen tietoinen käyttäminen, laajentaa ihmisen kontaktipintaa elämässä.

Sutratma on elämänvirta, katkeamaton ja kuolematon. Se virtaa keskuksesta periferiaan. Se on elämä itse. Se tuottaa kaikki inhimilliset prosessit ja muotojen avautumiset. Se on elämän polku, joka ulottuu monadista persoonaan sielun kautta. Tämä on sielun lanka ja se on näkymätön. Se kuljettaa elämän energiaa ja ankkuroituu ihmisen sydänkeskukseen. (ENA: 26-27).

Antahkarana on tietoisuuden lanka, joka on elämän ja aineen yhdistelmä – perusenergia ajassa ja avaruudessa. Se on elämän kudelma fyysisellä tasolla. Sutratma työntyy ylhäältä alaspäin, Antahkarana alhaalta ylöspäin – fyysisestä astraaliseen ja astraalisesta mentaaliseen. Tämän langan avulla ihminen tulee tietoiseksi tunne-elämästään ja ajatusmaailmastaan. Antahkarana on ankkuroitunut pääkeskukseen. (ENA 27).

Antahkarana on silta, jonka ihminen rakentaa eettisen puhtaan elämän ja meditaation avulla sielun ja persoonallisuuden väliin (ylemmän ja alemman mentaalin eli ylemmän pysyvän ja alemman pysyvän atomin väliin). Tässä työssä ihmisen / oppilaan on oltava tietoinen.

Hänen on tehtävä tätä työtä tahdonalaisena, mikäli tahtoo onnistua sillan rakentamisessa. Oppilaan tarvittavia ominaisuuksia ovat – voimakkaan henkisen tahdon lisäksi: nöyryys, erottamiskyky, itsekuri, ahkeruus / kuuliaisuus, oikea asenne elämään ja työhön / opiskeluun, usko / luottamus, rohkeus, pyrkimys totuuteen, kyky palvella, kyky hiljentyä ja meditoida, kyky selkeään ajatteluun, kyky osata luopua…

Kun silta persoonan ja sielun välillä on muodostunut, on mahdollista luoda silta sielun ja hengen / monadin välille. Kun tämä saavutetaan, voi tietoisuuteemme virrata hengen tasolta sieluumme ja persoonaamme korkeampaa hengen energiaa.

Se on totuuden Valoa asioiden oikeasta olemuksesta. Se poistaa epätietoisuuden, epäusko, kuolemanpelon ja hävittää erillisyyden tunteen. Se tekee ihmisen vastaanottokykyiseksi uusille vaikutuksille, jotka tulevat korkeammilta henkisiltä tasoilta – aina Hierarkiasta ja Shamballasta saakka.

Oheisissa lähdelinkeissä on tarkemmin kuvailtu näiden kehityspolkujen mukaan kulkemista.

Lähteet: